Förtroendevalda Tanums kommun

Övrigt (17 st)

Här hittar du stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Arne Joelssons minnesfond
Begravningsombud
Borgerlig begravningsförrättare
Brottsförebyggande rådet
Folkhälsorådet
Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskott
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort
Gruppledare
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet
Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Ungdomsrådet
Vigselförrättare
Västra Götalandsregionen, beredning hållbar utveckling
Överförmyndare