Förtroendevalda Tanums kommun

Nämnder (10 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Krisledningsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Nämndsordförande